تبلیغات
Davoud Shahidi - در ستایش استاد مهندس هوشنگ سیحون

در ستایش استاد مهندس هوشنگ سیحون

یک اومانیست واقعی، یک کاپیتالیست – سوسیالیست، است.

نوشتاری در ستایش مهندس هوشنگ سیهون                  داوود شهیدی

 

لکوربوزیه بزرگ، روزی در تعریف یک معمار گفت که یک معمار، نه یک کاپیتالیست و نه یک سوسیالیست است و بلکه او یک کاپیتالیست – سوسیالیست است.

من می دانم و باور دارم که خیلی ها درخیلی محفل و مجلس ها ، خیلی این را گفتند و اما هرگز در نیافتند که استاد از چه سخن می گوید.

و اما یک معمار، اگر در یک خاستگاه زمان تاریخی و مکان جغرافیائی خاص، درست و استوار قرار گیرد و بایستد ، به ناگزیر، به گمان من روایتی از یک کاپیتالیست – سوسیالیست است، یا تصور تصویر است از یک پرنده که روی یک الاغ سوار است.

یک معمار، به ناچار کاپیتالیست است چون با پول است که فکر محقق می شود و این فکر است که باید بر پول سوار شود . اما نه تنها این و اما این هم باید که پول یک سیستم است که معمار آن را بداند و تدبیر کند.

شگفت آور نیست که سولیوان، این عاشق و بیقرار هنر معماری، روزی گفت:

-          آنچه از معماری مهم تر است، یافتن قطعه زمینی است که معماری بر آن قرار گیرد.

یعنی ، باری بهر جهت و به هر حال، یک الاغ باید باشد تا پرنده بر آن بنشیند.

اما، خدا و شاعر و معمار، خوب می داند که الاغ ها هم چون پرنده ها، شاعرانه و دلپذیرند. و تنها ترسوها می گویند و عاشق پیشه های آماتور که تنها، این پرنده ها هستند که دلپذیرند و اما... اینک باز هم در بارۀ یک کاپیتالیست – سوسیالیست.

می دانم  و آلبرکامو نیز تأکید می کند که کاپیتالیسم، خوش خط و خال است و این را باز می گویم که باید دانست که این دموکراسی های نام آور از بطن تاجر طماع و کاهن مکار، برخاسته اند که مولیر و بالزاک  در آغاز قرن 20 و اشتاین بک و آرتور میلر در میانۀ آن ، آن را در هیأت های متفاوت، افشاء کرده اند و بازشنوی این عبارات از جرج آرول، این هشدار دهندۀ بزرگ که از آن پرچم های سرخ و حرکت های خیابانی و اعتراض ها و فریاد ها و سرودهای انترناسیونال یاد می کند که هنوز در چنبرۀ استالینیسم مسخ و گرفتار نشده اند و ما را می برد به رساله های انگلس و نگرش فوریه به مسکن کارگری در شکل گیری تخیل اجتماعی در معماری و شهر و ما را می برد به آن درک همه جانبه از یک معمار که مردم و حقوق مردم را پاس می دارد و تجمل وتعیّن را انگیزه طراحی ساختمان نمی داند و ... که فرهنگ را و جامعه و تاریخ را.

 و اما هوشنگ سیحون!

و او چرا یک معمار است و من می گویم چون یک معمار حقیقی است و هم یک معمار واقعی است و این است که چرا می گویم یک اومانیست واقعی – یک کاپیتالیست – سوسیالیست است.

یا الگوی یک کنتراست هارمونیک و این است که او همچنان است در کنار آن های دیگر اما آنسوی مرزهای جغرافیا و اما در این کهن بوم و بر، چنان که در بزرگداشت الوار آلتو و در حضور آلوار آلتو. و هم چنان است که آقای ریچارد نوترا آرشیتک بزرگ آمریکائی در کنار آقای مهندس هوشنگ سیحون رئیس دانشکده هنرهای زیبا و دانشجویان دانشکده دیده می شوند.

 و اما او در فرانسه در مدرسه بوزار پاریس، دیپلم گرفت و با اسطوره هائی چون آگوست پره، کار کرد و در ایران، مهندسی و استادی کرد و ریاست بر دانشکدۀ هنرهای زیبا در ادامه آندره گودار و سربالائی اعتبار و شهرت را درست در نوردید و نام شد تا تأثیرگذار شود و بر معماری و معمار نگاه کرد در سرزمین مادری و این روایتی است از معمارها که این من، دارد دانسته های خود را در حضور او روایت می کند و شرح و عرض حال می دهد به تاریخ که می گویم و می دانم که :

آنچه در برابر او بود یک اسپاگتی از جورهای ناجور و ناجورهایی که سردر گم!

و اما در این اسپاگتی در هم چه رشته هایی را یافت و دنبال می توان کرد. در انبوه در هم اینهمه گرایش ها و خط و ربط ها و یا حرکت ها و جریان های احساس و فکر و شاید!

که یکی روشنفکر و انتلکتوئل، دنباله دار درک مجرد و نو یک معمار در مدرسۀ باوهاوس که دارد در شریان های آموزش غربی، پخش و منتشر می شود. اما بهرحال، یک دیگر هم، یک ذهن غرب زده است که هرچند یکی دیگر است و اما که تنها اداست و اطوار است... و حال، یک دیگر هم ، بی آماده سازی و بسترسازی است که مواجهه و رودررویی می کند که اوتنها ایده را در انگشتان می فشارد و بر عرصۀ پوک و ناگسترده، تنها اشک می ریزد و رمانس است و حساس است و اما منفعل است و چاره ساز نیست و این است که حادثه، اتفاق نیست و تنها احساس پراکنی و آه و خشم و سوز و گداز.

و اما این یکی عوامانه است و ترشرو است و دندان قروچه است و که فیل رو می کند که ناگزیر باید آن را هوا کند که یا بدون طویله شایسته و بایسته فیل است و یا که این فیل از جنس بادکنک است و بس و یا در خور باد و هواست.

و دیگر رشته ها، آن کس ها و نا کس های یک اسپاگتی کمونیست و فقط کمونیست که منفی و منفی و منفی و حالا، هر چند شاید رستگار و اما زنده بگور!

و با تمام آن روال ها  و چپ روی و تا اینکه غرب روی و یا اینکه چپ زدگی تا غرب زدگی و امّا غرب زدگی نه که، عرب زدگی بی لگام  و افسار که انگاریک عکس برگردان که حتی آن آرشیتکتور دو ژوردوئی ها را که تنها روزنه هایشان بود مرعی نبود و تنها راوی بود و آنها یا ناتمام اند و یا هرگز پیوستگی سامانه دار که ندارند بلکه هرج و مرج هم نه و حتی پیروی کورمال هم نه و تنها لولیده اند و بس و یک جور شده اند خود اسپاگتی در هم جوش!

اما خود صاحب دید نو و مجرد که ایلیا ارنبورگ و روزا لوگزامبورک را در کنار دارد، در مدرسه معماری باوهاوس می گوید که ما معماران نباید که تنها در انتظار تغییرات اجتماعی باشیم تا آن لحظۀ خوب که معماری در آن تبلور یابد و در برابر ما خودنمائی کند و بنمایاند و پدیدار شود هم! وپرنده بهرحال روی یک الاغ سوار است. آه ای الاغ بی گناه.

پس یک معمار که پول را تدبیر می کند بناگزیر در ارتباط درست و کاردان با حاکمان سیاست روز قرار می گیردو نه دهان کجی می کند و بی قراری و نه تسلیم و سرسپردگی!

و من تنها، این را می گویم و بر آن پای می فشارم که سیحون، این حیرت زدۀ مردم و فرهنگ آنها، چگونه کولی وار، ایشان و سرزمین ایشان را در می نوردد و یادداشت می زند با طرح هایش، حس و فکر معماری را ثبت می کند.

او در کروکی هایش ، تنها دست قوی نیست بلکه یک ذهن قوی است و فرهیخته و پویا که زندگی را در قالب طرح زنی هایش هم آواز می دهد و هم می سراید و هم ضبط می کند.

یا او در یک آنجای دیگر در هیأت راهبر تشکل معماری، مردم و مدنیت را پاس می دارد.

که خبر خوانی می کنم و بس و می گویم که بهرحال سوسیالیست ها اینگونه اند تا بانکدارهای با انبان های پول،  که انجمن معماران با اقتصاد برنامه ریزی شده از مردم و زاغه نشین پشتیبانی می کند تا ایشان را سکونت و سامان دهد و هم انسان و هم بافت اساسمند شهر راپاسداری کند و هرج و مرج شهری امر بی خانمانی را چاره جو و هدایتگر نیست .

یا دفتر فنی دانشکدۀ هنرهای زیبا که برپا می شود تا کنترل دانشگاهی باشد بر امر ساخت و ساز و نوسازی ایران.

تشکل معماران در اندیشۀ و تأمل و دست اندرکار در موضوعیت خود معمار و معماران تا تشکل ها فراگیر شوند.

پرداختن به موضوع های فن و کاربری در همکاری و هم آوائی و گفتمان با مدیریت دولتی در امر مسکن و همراه با تحلیل و  ارائه راه حل در امر حاشیه نشینی و همگامی و برنامه ریزی برای امر Zoning ordinance  و یا Building Code   

  و یا    و تلاش و تکاپو برای شفاف سازی امر شهرداری و   خیلی دیگر تا طرح آوری معماری برای خلق شهرهای و اقماری و باز هم سازماندهی اقتصاد و نقش جدی آن در تولید کلان ساختمان واینکه معماری ما پیچیده است و نباید آن را خیلی به یک برگزیده هنرمند وانهاد و معماری و خلاقیت در معماری ناگزیر از انجمن و گروه و تشکل های از این دست و ناگزیر از کار انجمن و گروهی است . و این اتفاق ها و ستاره ها نیستند که فرهنگ معماری را می آفرینند. و خیلی های دیگر و هم نگاه به جهان و فن آوری در جهت بهسازی محیط طبیعی و زیست محیطی که. انگار در بطن خاکستری مدیریت با اقتدار ، رنگ ها و سرودها شعله می کشند همسان چپ جدید که در هیأت سبزها تنها از آب و درخت و چکامۀ آوای نهنگ و جزایر مهجور مرجانی دفاع می کند و می خواند و نعره می زند و پای می کوبد که ای زمین مادر، ای زحمتکش، ای پرزایش، فریاد خود را برکش!

و باز مکرر می کنم که کروکی هایش صرفا" عکاسی طراحی شده از معماری نیست بلکه یک ذهن شاعراست که معماری ایران را می داند و می پرسد و در طرح زنی هایش باز می یابد و در یافت هایش را باز می نمایاند در قالب طرح هایش و آن است که کارهایش دارای طعم سیحونی است و چنانکه نقش هایش عطر سیحونی!

و اما، معمار با آثار مونومنتال، خیام و نادر و بوعلی و دیگران و آنها که مثال و نشان ایران اند  و دانش ایران در آن معماری متبلور می شود وبازهم، اما بارها، او چکامه می سراید، در ارتباط با درک مدرن و مدرنیته، در آثار عام خود می نماید که چطور می باید که رشته و سررشته با نیازهای امروز درهم بافته و تنیده شود و اما در احساس گرایی او آن می کند که یک معمار، انگار ناممکن را طرح می کند تا شاعری پیشه کند در طرح یک ویلا در اطراف یک خرسنگ و کارها و آثار معمارنه اش و نقش های او برنمد و خیلی و خیلی ... آنها را زود و آسان می شود یافت ولی آما به همان سان، دریافت؟

و اما حرف آخر اینکه اگر چند مقدماتی هرگز سال بالائی نمی شود و سال بالائی هرگز مقدماتی نبوده است و من می گویم که من باقی مانده ام در حسرت معمار شدن، اما در آن آتلیه های داغ  و پرهیاهو و شلوغ و پرتکاپو هم پرگفتگو و آن لحظه های سیحونی، هنوز با من است.

خاطرۀ شوخ چشمی خط نویسی های مهمل بر رلووه های بدانسان استادانه راندو شده و هم معماری با فکرها و اتوود و پونسیو و  فاساد و مقطع و پرسپکتیو و پروژه و برنا مه  اسکیس و یا پروژه دکور، راندو و لاوی و کاغذ دسن و کاغذ راندو کشیده و گسترده روی شاسی های غول پیکر پراز گرافوس و قلم مو و گوهاش و آنهمه یا عرصه های هنر و حجاری با طراحی سیاه قلم و مجسمه سر و نیم تنه و طرح برجسته و یا طراحی حالات و قیافه و یا مدل بیجان با کمپوزیسیون تزیینی و مدلاژ و آنتیک و منظره و فرسک و یا در نهایت پروژه دیپلم و ارزش گزاری مانسیون اول و یا نیم مانسیون و مدال درجه دوم با تشویق و یا ممتاز و کف زدن ممتد حضار!

 

و اما هوشنگ سیحون، یک معمار است چون درست آرمانگرا و درست منتقد و معترض از یکسو و هم زمان و هم سان، درست مدبر و چاره جو و دست اندرکار و کاردان است. و باز هم او یک معمار است زیرا که خود یک حکایت معماری است و به روایتی یک کمپوزیسیون پویا از اجزاء و عناصر دیگرگون و دیگر سان که متعادل و مجموع اند و نه مغشوش و بی رنگ و حال؛ که یک و یک آنها یک رساله اند. اینست که او را فهرست می کنم و می گویم که او، نخست، یک آموزش گر در معماری است که بوزار پاریس را گرامی داشت و اندیشه کرد و تداوم بخشید در قالب و روال آداب و آئین پارسی، و این است که او در دانشکدۀ ماومن یک جامعه خلق کرد از مجموعه های کوچک و تو در تو به نام آتلیه که هر کدام حاوی یک خانواده و خاندان و گروه و قبیله است که در آن شخص از گروه می آموزد و جمع با فرد، تعالی می یابد و دوم او یک پرچم دار و پیشرو و خط وربط دار در معماری مونومنتال است که انعکاس مستقیم تمدن امروز و دیروز وطن است و سوم، یک معمار شاعر است برای آفرینش فکر و حس شخصی و خصوصی و سوم یک سیاست گزار است در نوسازی و بهسازی محیط ساخت و ساز و چهارم یک تشکل دهنده است در عرصه معمار و معماران و پنجم یک معمار جمع و جامعه است در قالب آرشیتکت طراح فضاهای عام و آمیزش توامان فضا و اجتماع و ششم او یک دارنده و برازنده خرد امروز جهانی در عرصۀ معماری و شهر و هم پاسدار میراث گرانقدر این کهن بوم و بر و هفتم یک طراح کروکی های بیان گر که شکوه کاه گل و ده و قصبه را در می یابد و باز هم آخر اینکه او ایران و ایرانی است.

اینست که چرا تاریخ زمان و جغرافیای مکان با او همبود و همسو است.

اینست که چرا سرودها و پرچم ها و رنگ های پرهای و هوی در بطن این مرد پر حضور، روان اند و می لغزند و سُر می خورند، چنانکه رقص آواز و نوای ملودی بر استواری ریتم و حجم های معماری بر استروکتور با اقتدار با انضباط!

و سخن آخر اینکه او گرامی است و همواره و همیشه به روایت تصویر ها و کروکی های کارتونیک و مشهور لکوربوزیه، این پرنده است که بر الاغ سواری می کند و نه زبانم لال یک الاغ روی یک پرنده.   
frozen prepared meals delivered to your home
یکشنبه 4 فروردین 1398 07:52 ب.ظ
I've been surfing online more than 4 hours today, yett
I never found any interesting article like
yours. It's pretty worth enough for me. In my view,
if all web owners and bloggers made good content as you did, the web will be a
lot more useful than evger before.
pre made meals delivered
یکشنبه 4 فروردین 1398 06:58 ب.ظ
Wonderful blog! I found it while browsing on Yahoo News.
Do yoou hav any tips on how to get listted in Yahoo
News?I've beenn trying forr a while but I never seem to get there!
Cheers
Squirt Cams
یکشنبه 4 فروردین 1398 12:15 ق.ظ
Very soon this web site will be famous amid all blogging and site-building people, due to it's pleasant posts
lalikuo
شنبه 3 فروردین 1398 04:58 ب.ظ
Appreciating the dedication you put into your blog and detailed
information you present. It's good to come across a blog every once
in a while that isn't the same out of date rehashed material.
Wonderful read! I've saved your site and I'm adding your RSS feeds
to my Google account.
Cuckold Cams
سه شنبه 28 اسفند 1397 07:22 ق.ظ
Great blog here! Also your web site loads up
fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
I wish my site loaded up as fast as yours lol
Funny Pig Ears
سه شنبه 28 اسفند 1397 05:48 ق.ظ
Good information. Lucky me I came across your site
by chance (stumbleupon). I have saved as a favorite for later!
Cam Girls Smoking
دوشنبه 27 اسفند 1397 10:01 ب.ظ
Can I simply say what a comfort to find a person that really understands what they're talking
about on the web. You certainly know how to bring a problem to light and make it important.
More and more people must check this out and understand this
side of the story. It's surprising you're not more popular given that you surely have the gift.
صیانة بلاك دیكر
دوشنبه 27 اسفند 1397 09:00 ب.ظ
Wow, wonderful weblog structure! How long have you been running a blog for?
you made blogging look easy. The entire look of your website is magnificent, let alone the content!
heatherbby9
دوشنبه 27 اسفند 1397 07:48 ق.ظ
Please let me know if you're looking for a article author for your site.
You have some really good posts and I think
I would be a good asset. If you ever want to take some of
the load off, I'd really like to write some content for your blog in exchange
for a link back to mine. Please blast me an email if interested.

Kudos!
Female Cams
دوشنبه 27 اسفند 1397 12:48 ق.ظ
The sexiest girls on the internet are at http://femalecams.top They
love to get naked and do all kinds of dirty stuff.
Butt Porn
شنبه 25 اسفند 1397 11:00 ق.ظ
I every time emailed this blog post page to all my contacts,
since if like to read it next my friends will too.
led headlights fan vs heatsink
جمعه 24 اسفند 1397 12:07 ب.ظ
Wow, this piece of writing is good, my younger sister is analyzing these kinds of things, therefore I am going to inform her.
led headlights
پنجشنبه 23 اسفند 1397 07:41 ب.ظ
Have you ever considered about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is valuable and all. However think of if you added some great photos or video clips to give your posts more, "pop"! Your content is excellent but with images and videos, this blog could certainly be one of the greatest in its field. Very good blog!
Horny Girls Cam
سه شنبه 21 اسفند 1397 07:19 ب.ظ
Howdy! I'm at work browsing your blog from my new iphone!
Just wanted to say I love reading your blog and look
forward to all your posts! Carry on the outstanding work!
Nude Office Cams
دوشنبه 20 اسفند 1397 12:31 ب.ظ
With havin so much written content do you ever run into any problems
of plagorism or copyright violation? My website has a lot of unique content I've either created myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the internet without my permission. Do you know
any solutions to help reduce content from being stolen? I'd really appreciate
it.
Fat Girl Cams
شنبه 18 اسفند 1397 07:42 ق.ظ
Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point.
You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to
your weblog when you could be giving us something informative to read?
Blonde Cam girls
پنجشنبه 16 اسفند 1397 10:41 ب.ظ
Your method of telling the whole thing in this
paragraph is genuinely nice, all can simply know it,
Thanks a lot.
Exhibitionist Cams
چهارشنبه 15 اسفند 1397 01:58 ب.ظ
The wildest sexual exhibitions can be seen on cam at http://exhibitionistcams.top
Big Clit Cams
سه شنبه 14 اسفند 1397 09:00 ب.ظ
Do you fantasize all day long about cam girls with big tits?
If so, then you need to check out http://bigclit.top
voyeur
سه شنبه 14 اسفند 1397 01:43 ب.ظ
This paragraph presents clear idea for the nnew peolle of blogging,
that really hoow to do running a blog.
Mature Cams
سه شنبه 14 اسفند 1397 06:27 ق.ظ
The sexiest mature women on cam can be found here http://oldwomancam.top These
old women get naked and do dirty stuff.
BBW Cam Girls
سه شنبه 14 اسفند 1397 06:17 ق.ظ
The hottest BBW cam girls can be seen at http://bbwwebcam.top These are
the fat girls who will make you blush.
Hairy Cam Girls
دوشنبه 13 اسفند 1397 04:42 ق.ظ
Do you like seeing hairy naked girls? If so then you’ve got to check out http://hairycam.top That site is full of naked hairy women.
boekhouder zzp
یکشنبه 12 اسفند 1397 10:57 ق.ظ
I am sure this post has touched all the internet viewers, its really really nice
article on building up new weblog.
Minna
چهارشنبه 8 اسفند 1397 06:58 ق.ظ
Hey! Do you use Twitter? I'd like to follow you if
thazt would be ok. I'm definitely enjooying your blog and look forward to new updates.
Sleep With Younger Women
سه شنبه 7 اسفند 1397 08:33 ب.ظ
With havin so much content and articles do you ever run into any problems of plagorism or copyright
infringement? My website has a lot of completely unique content I've
either authored myself or outsourced but it appears a lot of it is popping
it up all over the web without my agreement. Do you know any
methods to help stop content from being stolen? I'd truly appreciate it.
Big Tits Webcams
سه شنبه 7 اسفند 1397 03:03 ب.ظ
It is appropriate time to make some plans for the long run and it is time to be happy.
I have learn this post and if I could I desire to recommend you few fascinating issues or
advice. Perhaps you can write next articles relating to
this article. I want to learn even more things
approximately it!
Cam Milf
سه شنبه 7 اسفند 1397 12:19 ق.ظ
Howdy! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new project in a community in the same niche.
Your blog provided us valuable information to work
on. You have done a outstanding job!
Funny Bird Playing Drum
دوشنبه 6 اسفند 1397 11:31 ق.ظ
If you would like to improve your knowledge just keep visiting this site and be updated with the most up-to-date news posted
here.
swiss army knife alox farmer
دوشنبه 6 اسفند 1397 10:08 ق.ظ
Moѕt off our emploүees own several Swisѕ Army Knives.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30